NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Tất cả các bộ đề

Có sẵn: 01 Jan 17 11:37 PM

Chủ đề: Cơ sở dữ liệu Microsoft Access Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:36 PM

Chủ đề: Microsoft Excel Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:35 PM

Chủ đề: Microsoft Word Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:33 PM

Chủ đề: Windows và máy tính căn bản Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.Quay lại    Tiếp theo    Đăng nhập