NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Vui lòng tạo tài khoản, đăng nhập để làm nhiều bài kiểm tra và xem đáp án !

Có sẵn: 01 Jan 17 11:37 PM

Chủ đề: Cơ sở dữ liệu Microsoft Access Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 01 Jan 17 11:36 PM

Chủ đề: Microsoft Excel Mỗi lần làm bài kiểm tra sẽ lấy 30 câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để kiểm tra.
Số câu hỏi: 30 | Thời gian: 30 Min.

Có sẵn: 01 Aug 17 11:54 AM

Tổng hợp các câu hỏi về Internet cơ bản.
Số câu hỏi: 45 | Thời gian: 45 Min.

Xem tất cả